logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Ban cố vấn ngành công nghệ kỹ thuật Nhiệt

01.10.19 | 2085 |

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG

CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số:         /QĐ-CĐKTCT-ĐĐL

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban cố vấn công nghiệp

Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG

Căn cứ Quyết định số 119/QĐ-TCCB ngày 17 tháng 01 năm 2005 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng;

Căn cứ vào tình hình phát triển và định hướng xây dựng ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt gắn liền với nhu cầu nhân lực của các Doanh nghiệp hiện nay;

Xét đề nghị của Trưởng Khoa Điện-Điện lạnh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban cố vấn công nghiệp ngành Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt gồm các ông/bà có tên trong danh sách kèm theo.

Điều 2. Ban cố vấn công nghiệp có nhiệm vụ góp ý xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra ngành, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:   

- Như điều 3;

- Lưu: VT, Đ-ĐL.   

                                                                  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

Lê Đình Kha ( đã ký )

DANH SÁCH

BAN CỐ VẤN CÔNG NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT

(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-CĐKTCT-ĐĐL ngày 26/11/2019

của Hiệu trưởng trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

TÊN CÔNG TY

NHIỆM VỤ TRONG BAN CỐ VẤN

1

Châu Vĩnh Phú

Giám đốc

Công ty TNHH TMDV Châu Hiệp Phát

Trưởng ban cố vấn

2

Phan Thanh Huân

Giám đốc

Công ty CP CNL Hưng Trí

Phó trưởng ban cố vấn

3

Nguyễn Văn Thảo

Trưởng phòng cấp cao trung tâm dịch vụ khách hàng HCM

Công ty Daikin Việt Nam

Ủy viên

4

Lê Dũng Tân

Trưởng nhóm phòng dịch vụ UP – Trung tâm dịch vụ khách hàng HCM

Công ty Daikin Việt Nam

Ủy viên

5

Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Phó giám đốc khối thi công

Công ty CPKNL Searefico

Ủy viên

6

Nguyễn Thanh Tín

Trưởng bộ phận đấu thầu

Công ty CP KNL Searefico

Ủy viên

7

Lý Đình Trung

Giám đốc khu vục miền Đông

Công ty TNHH Thái Trung

Ủy viên

8

Đỗ Ngọc Sơn

Giám đốc khu vực miền Nam

Công ty TNHH TMDV Công Bằng

Ủy viên

9

Bùi Trọng Hữu

Trưởng phòng vật tư kỹ thuật

Công ty CP Việt Nam kỹ nghệ súc sản (Vissan)

Ủy viên

10

Nguyễn Phước Trường

Giám đốc

Công ty TNHH RAPID Việt Nam

Ủy viên

11

Nguyễn Văn Duy

Giám đốc

Công ty CP XLCĐ Thành Tuân

Ủy viên

12

Nguyễn Đức Trung

Giám đốc

Công ty TNHH năng lượng xanh

Ủy viên

13

Trần Tú

Kỹ sư

Công ty TNHH Taikisha Việt Nam

Ủy viên

14

Võ Tấn Lộc

Giám đốc

Công ty TNHH Điện lạnh Tiến Lộc Tài

Ủy viên

15

Đỗ Phúc Thịnh

Giám đốc

Công ty TNHH CĐL Sao Việt

Ủy viên

­

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

Lê Đình Kha ( đã ký)

 

 


Các Tin Khác: