logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Mục tiêu chương trình và chuẩn đầu ra

01.10.19 | 650 |

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUẨN ĐẦU RA 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT 

(THERMAL ENGINEERING TECHNOLOGY PROGRAM )

      1.1.Mục tiêu chương trình đào tạo

Người tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

1.1.1. Trưởng nhóm phụ trách các vấn đề thi công, sửa chữa, vận hành các hệ thống lạnh, tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng và thành viên trong các nhóm thiết kế hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh và máy sấy nông sản, thực phẩm.

1.1.2.Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc.

1.1.3. Ứng xử một cách chuyên nghiệp tại nơi làm việc.

      1.2. Chuẩn đầu ra sinh viên

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ Nhiệt

1.2.1.Thực hiện các kỹ năng nghề nghiệp:kỹ năng sử dụng các dụng cụ cầm tay, kỹ năng tổ chức, sắp xếp nơi làm việc, kỹ năng về quản lý thời gian, thực hiện các biện pháp an toàn. (1 of ABET)

1.2.2. Sử dụng các thiết bị, dụng cụ hiện đại để thực hiện đo đạc các thông số điện, nhiệt trong các hệ thống nhiệt(4 of ABET)

1.2.3. Thi công được các hệ thống điện điều khiển cho các hệ thống Nhiệt cơ bản (2+ a of ABET)

1.2.4. Thiết kế được các hệ thống Nhiệt cơ bản (2+ a + b of ABET)

1.2.5. Thi công được các hệ thống Nhiệt cơ bản (2+ a +b of ABET)

1.2.6. Vận hành, sửa chữa và bảo trì các hệ thống Nhiệt cơ bản (2+ c of ABET)

1.2.7. Vận dụng hiệu quả kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng thuyết trình, sử dụng các phần mềm chuyên ngành cũng như một số phần mềm bổ trợ cho hoạt động nghề nghiệp (3 + 5 of ABET)

1.2.8.Thực hiện trách nhiệm công dân và các quy tắc đạo đức nghề nghiệp đúng đắn. ( b +c of ABET)

1.2.9. Vận dụng tiếng Anh trong các tính huống khác nhau. ( b + c of ABET)

Chú thích:Hệ thống Nhiệt cơ bản bao gồm: Hệ thống lạnh dân dụng, hệ thống điều hòa không khí dân dụng, hệ thống sấy, hệ thống lạnh công nghiệp và hệ thống điều hòa không khí trung tâm công suất nhỏ.

1.1. Program Educational Objectives

In two to three years after graduation, graduates will be able to:

1.1.1. Become a team leader is responsible for problems relating to installation, repair and operation of  Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVAC&R) systems, technical and sales consulting in the fields of HVAC&R; a member of design team in the field of air conditioning systems, industrial refrigeration systems and food drying machine.

1.1.2.Keep learning to improve professional level to meet the needs of job.

1.1.3.Behave professionally in the workplace.

     1.2 Student Outcomes

After graduating from Thermal Engineering Technology program, students will be able to:

1.2.1. Perform the professional skills such as using hand tools, workplace arrangement skills, time management skills, and the implementation of safety measures.

1.2.2. Use measurement equipment and modern tools to measure thermal properties or electrical quantities of HVAC&R systems.

1.2.3. Install the control electrical systems for basic HVAC&R systems.

1.2.4. Design basic HVAC&R systems.

1.2.5. Install basic HVAC&R systems.

1.2.6. Operate, maintain, and repair basic HVAC&R systems.

1.2.7. Apply effectively the soft –skills such as teamwork skill, written report skill, planning skill, presentation skill and professional software in working activities.

1.2.8. Perform citizen responsibilities and the codes of professional ethics

1.2.9. Make use of English in different contexts.

 


Các Tin Khác: