logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Mục tiêu chương trình và chuẩn đầu ra

01.10.19 | 3801 |

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUẨN ĐẦU RA 

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT NHIỆT 

(THERMAL ENGINEERING TECHNOLOGY PROGRAM )

      1.1.Mục tiêu chương trình đào tạo

Người tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

1.1.1. Trưởng nhóm phụ trách các vấn đề thi công, sửa chữa, vận hành các hệ thống lạnh, tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng và thành viên trong các nhóm thiết kế hệ thống điều hòa không khí, kho lạnh và máy sấy nông sản, thực phẩm.

1.1.2.Tiếp tục học tập nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc.

1.1.3. Ứng xử một cách chuyên nghiệp tại nơi làm việc.

      1.2. Chuẩn đầu ra sinh viên

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình Cao đẳng Công nghệ Nhiệt

SO1: Có khả năng áp dụng kiến thức, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ hiện đại của toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phù hợp với chuyên ngành.

SO2: Có khả năng đề xuất các giải pháp cho các vấn đề kỹ thuật được xác định rõ và hỗ trợ thiết kế kỹ thuật các hệ thống, thiết bị hoặc quy trình phù hợp với chuyên ngành.

SO3: Có khả năng áp dụng các giao tiếp bằng văn bản, bằng thuyết trình và đồ họa trong các môi trường kỹ thuật và phi kỹ thuật; và khả năng xác định và sử dụng các tài liệu kỹ thuật thích hợp.

SO4: Có khả năng thực hiện các kiểm tra, đo lường và thí nghiệm liên quan đến chuyên ngành; có khả năng phân tích và làm làm rõ kết quả đo và thí nghiệm.

SO5: Có khả năng trở thành thành viên hoạt động hiệu quả trong nhóm kỹ thuật.

1.1. Program Educational Objectives

In two to three years after graduation, graduates will be able to:

1.1.1. Become a team leader is responsible for problems relating to installation, repair and operation of  Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration (HVAC&R) systems, technical and sales consulting in the fields of HVAC&R; a member of design team in the field of air conditioning systems, industrial refrigeration systems and food drying machine.

1.1.2.Keep learning to improve professional level to meet the needs of job.

1.1.3.Behave professionally in the workplace.

     1.2 Student Outcomes

(SO1) an ability to apply knowledge, techniques, skills and modern tools of mathematics, science, engineering, and technology to solve well-defined engineering problems appropriate to the discipline.

(SO2) an ability to design solutions for well-defined technical problems and assist with the engineering design of systems, components, or processes appropriate to the discipline.

(SO3) an ability to apply written, oral, and graphical communication in well-defined technical and non-technical environments; and an ability to identify and use appropriate technical literature.

(SO4) an ability to conduct standard tests, measurements, and experiments and to analyze and interpret the results

(SO5) an ability to function effectively as a member of a technical team

Program Enrollment and Degree Data

Academic Year

Enrollment Year

Total

Undergrad

Total

Grad

1st

2nd

3rd

Current

2022-2023

FT

300

284

224

808

129

Year

PT

-

-

-

1

2021 - 2022

FT

280

314

214

808

119

PT

-

-

-

2

2020 - 2021

FT

343

215

151

709

117

PT

-

-

-


Các Tin Khác: