logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Thông báo Nội Quy (v/v quy định khai, nộp ký các vấn đề liên quan đến công tác giảng dạy.

06.05.20 | 100 |

               BỘ CÔNG THƯƠNG                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Khoa : Công Nghệ Nhiệt - Lạnh                                              ------------------

NỘI QUY

(v/v quy định khai, nộp ký các vấn đề liên quan đến công việc giảng dạy )

 • Để thực hiện tốt công tác giảng dạy, học tập và quản lý của khoa công nghệ Nhiệt – lạnh .  Nay  khoa  đề nghị giảng viên thực hiện đúng các quy định  sau:
 • Giảng viên khai thi đua trước ngày 15 hàng tháng.
 • Giảng viên khai lịch tuần trước Thứ 7 hàng tuần.
 • Giảng viên khai vật tư trước ngày 20 hàng tháng, ( theo định mức vật tư)Lưu ý thiết bị cần trang bị thêm ( phải có tờ trình đề nghị)
 • Giảng viên mượn phòng thực hành ( GV Hiệp – Duy –Hồng ) trước ngày thứ 7 hàng tuần. Ký sổ sách liên quan.
 • Giảng viên dạy xong môn thực hành bàn giao lại  thiết bị và phòng cho GV Hiệp – Duy – Hồng, ký sổ liên quan vào ngày kết thúc.
 • Giảng viên nộp đề kiểm tra môn học lý thuyết lần 01, lần 2 lần n sau khi bắt đầu học 2 tuần.
 • Giảng viên nộp đề thi lý thuyết  lần 01 trước tuần thi 02 tuần.
 • Giảng viên nộp đề thi lý thuyết lần 02 trước tuần thi lại 02 tuần.
 • Giảng viên nộp đề thi thực hành trước 01 tuần khi bắt đầu học kỳ mới.
 • Giảng viên nộp điểm lý thuyết lần 01 ( sau 7 ngày kể từ ngày thi ) ; nộp điểm lần 02 sau 2 tuần kể từ ngày thi lại.
 • Giảng viên nộp điểm  và công bố điểm môn thực hành sau 2 tuần kể từ ngày kết thúc môn học.
 • Giảng viên nộp sổ điểm sau khi  kết thúc giảng dạy môn học 1 tuần. Ký nhận tại khoa/ bộ môn.

TPHCM, ngày 05 tháng 05 năm 2020

                   KHOA/BỘ MÔN

            Lê Quang Huy ( đã ký )


Các Tin Khác: