logo
TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CAO THẮNG<br/>KHOA CÔNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH

Học kỳ Phụ hè môn Nhiệt Kỹ Thuật dành cho khối không chuyên (CĐN OTO )

03.06.24 | 109 |

Học kỳ Phụ hè môn Nhiệt Kỹ Thuật dành cho khối không chuyên (CĐN OTO ) 

/images/files/TKB%20%20HK%20PH%E1%BB%A4%20-%20NKT_C%C4%90N%20OTO(%20TU%E1%BA%A6N%2042-46).xls


Các Tin Khác: